Declaració de la renda 2017.

Declaración de la renta 2017

Hazla con nosotros

Estan obligats a declarar (sigui confirmant un esborrany o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, llevat dels que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

Sempre que procedeixin d'un només pagador.

Quan existeixin diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.600 euros.

Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat social i de Classes passives, prestacions de plans de pensions, Assegurances col·lectives, Mutualitats de previsió social, Plans de previsió social empresarial, Plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 145).

El límit es fixa en 12.000 euros anuals en els supòsits següents:

Quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.

Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.Tenen la consideració el 2015 de rendiments del treball sotmesos a un tipus fix de retenció: les retribucions percebudes per la con­dición d'administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d'altres òrgans representatius (retenció del 42%), així com els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elabo­ración d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació (retenció del 21%).
Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.500 euros anuals.

A partir de l'1 de gener de 2015 s'exclou del límit conjunt de 1.500 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o partici­paciones d'institucions d'inversió col·lectiva en què la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtinguda procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no podrà computar-se com guany patrimonial sotmesa a retenció o ingrés a compte a l'efecte dels límits excloents de l'obligació de declarar.Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas
qui obtinguin el 2017 rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració per obtenir la seva devolució.

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Estan obligats a declarar en qualsevol cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats.

Estan obligats a presentar declaració en model ordinari (no poden utilitzar l'esborrany): Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).

Qui percebin rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés a compte.

Qui hagin tingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte i qualsevol tipus de subvenció qualificada de rendiment d'activitats econòmiques.

Els contribuents amb imputació de rendes immobiliàries que procedeixin de més de vuit immobles.

Et presentem la declaració via telemàtica.

Envia tots els teus dubtes a info@accountingland.es

Els contribuents perceptors de rendiments del capital immobiliari, en tots els casos i/o de rendiments derivats de l'arrendament o cessió de béns.

Els socis, hereus, comuners o partícips d'entitats en règim d'atribució de rendes que realitzin activitats econòmiques. Els obligats a presentar declaració tenen a la seva disposició a nosaltres per preguntar-nos

Els nostres honoraris

Des de 35€ IVA inclòs pot presentar amb nosaltres la declaració de la Renda.

Si no has de realitzar la declaració tu decideixes presentar l'esborrany o no presentar-ho.

T'assegurem el major coneixement de la llei d'IRPF per assegurar-te el menor pagament possible d'impost o fins i tot que et retornin diners.

CONSIGUE UN GRAN DESCUENTO

Sigues dels primers a fer la declaració de la renda i obtindràs un valuós descompte.


Accountingland està amb la gent jove.

I ARA...:

Si és de Barcelona ciutat i no pot venir a portar-nos la documentació i no la vol enviar-la per web, la hi venim a buscar a la seva casa.

Documentació a solĚlicitar

  • Certificat de renda feta per la seva empresa
  • Fotoc˛pia del DNI
  • Tota la documentació d'ingressos
  • Totes les n˛mines (si aquestes no són iguals)
  • Interessos meritats a 2017
  • Despeses deduibles (SSocial, colĚlegiats i altres despeses si ets aut˛noms)

Declaració de la renda 2017

Nom
Cognom
Correu electr˛nic *
Missatge
Pugi els seus arxius d'ingressos i despeses
Per realitzar els càlculs
Direcció Postal *
Codi Postal *
Ciutat *
Telèfon
No s'oblidi de passar-nos el model 145
NIF del c˛juge
Discapacitat
Igual o superior al 33% i inferior al 65%; o Igual o superior al 65% .....; A més a més, tinc acreditada la necessitat d'ajuda de terceres persones o movilitat reduida .........
Movilidad
Si anteriormente estaba Vd. en situación de desempleo e inscrito en la oficina de empleo y la aceptación del puesto de trabajo actual ha exigido el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, indique la fecha de dicho traslado
Ascendents o descendents
Menors de 25 anys i majors de 65
Pensions compensat˛ries en favor del c˛njuge i anualitats per aliments en favor dels fills
Transfèrencia
Si desitja pagar aquest servei li realitzem una domiciliació del servei, posi el seu IBAN. Accountingland S.L.U. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona TOMO 44329 FOLI 1 FULLA B 452920 No és obligatori
 
Cˇdigo de seguridad
Repetir cˇdigo de seguridad *

00000633